hits

Elitens kamp

kommentarer 46 kommentarer

Bak SSB-bråket skjuler det seg en rekke interessante kamper. Ikke minst kampen for å redusere demokratisk kontroll med staten.

I et dokument fra 2008 gir Christine Meyer et sjeldent åpent innblikk inn i baktanken med reformer i det offentlige.

«Reformen var radikal fordi den representerte et skift mot mindre politisk kontroll», skriver den tidligere SSB-sjefen om reformer hun utformet for 15 år siden.

Dokumentet det er snakk om, er artikkelen «Making Radical Change Happen Through Selective Inclusion and Exclusion of Stakeholders». Artikkelen er publisert i et fagtidsskrift, men er egentlig en kort innsideberetning om Meyers personlige erfaringer som Victor D. Normans høyre hånd på begynnelsen av 2000-tallet; da Norman var statsråd i Bondevik II-regjeringen og Meyer hans statssekretær. Beretningen gir innblikk i en helt spesiell type lederatferd hvor manipulasjon, ekskludering og utnyttelse av opparbeidet tillit er det sentrale. Men det er sitatet om elitens (det unorske ordet elite brukes flere steder i artikkelen) forsøk på å redusere politisk kontroll som er det mest interessante fordi det minner om maktprosjekter i andre deler av den vestlige verden hvor det viser seg at nyvalgte politikere ikke får gjennomslag for sakene de vant valget på fordi de motarbeides av et system utenfor politisk kontroll.

Man skal ikke ha spesielt god fantasi for å se likhetstrekk mellom det som beskrives i Meyers artikkel fra 2008 og det som har skjedd i SSB under hennes ledelse. Fordi det er likhetstrekk mellom det som har skjedd i SSB, med bl.a. ekskludering og tilsynelatende hastverk i gjennomføringen av prosesser, er det naturlig å se for seg at setningen fra 2008 om «mindre politisk kontroll» også er relevant for å forstå det som har skjedd i SSB de siste årene. Fordi «mindre politisk kontroll» også er en del av det globale nyliberalistiske prosjektet, blir setningen spesielt interessant.

I boken «The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective» fra 2009 forsøker Philip Mirowski å kort redegjøre for det som definerer nyliberalismen. I det fjerde av 11 punkter som definerer nyliberalismen skriver Mirowski bl.a. følgende:

«En primær ambisjon i det nyliberalistiske prosjektet er å omdefinere form og funksjon i staten, ikke å ødelegge den».

Og i punkt fem fortsetter Mirowski slik:

«...men det forklarer også hvorfor nyliberalistiske bevegelser må søke å konsolidere politisk makt ved å operere fra innsiden av staten».

Når folk hører ordet nyliberalisme, har jeg inntrykk av at de blir spørrende i blikket som om begrepet var noe diffust og abstrakt. Faktum er at Milton Friedman omtalte prosjektet for snart 70 år siden, i artikkelen «Neo-Liberalism and its Prospects», publisert i norske Farmand i 1951. Siden den gang har begrepets innhold blitt fornyet flere ganger. I dag kan nyliberalisme beskrives som det moderne menneskets verdensanskuelse; det er den ideologien som binder stadig flere av oss sammen. Heri ligger fokus på markeder, troen på markedet som en egen kraft med problemløsende evner og en omdefinering av begrepet «frihet». Friedman snakket om «free to choose» utelukkende i et forbruksperspektiv, mens det ikke ble kommunisert like klart at det viktigere politiske prosjektet må overtas av egnede samfunnskonstruktører med vide fullmakter; i dette ligger en implisitt mistro til demokratiske prosesser. Hvis du tenker deg om, tror jeg du finner at denne definisjonen av nyliberalisme fanger opp mye av det du har erfart de siste tiårene. Noe av det første nyliberalistene fant på, var å sørge for at sentralbankene ble befridd fra politisk kontroll. Riksbanken opprettet sin egen «nobelpris» for 50 år siden med mål om økt selvstendighet. De første prisene ble gitt til flere av de toneangivende nyliberalistene fra tenketanken Mont Pelerin Society. I dag er sentralbankene friere enn noensinne og sentralbankenes makt over samfunnet for øvrig har aldri vært større. Eksemplet illustrerer også at nyliberalistene bare tilsynelatende er for en begrenset stat; i realiteten søker de stålkontroll over en stadig større sfære, jf. sentralbankenes enorme balanser og kontroll over penger, kreditt og all verdens kapitalmarkeder.

Nyliberalisme er etter min oppfatning elefanten i rommet, «the missing link» i ellers dyktige analyser. Ta en titt på dette utklippet fra en nylig publisert bok om utviklingstrekk i Norge i moderne tid:

«En fruktbar analyse av de siste tiårenes historie må fange inn fremveksten av en kosmopolitisk orientert elite. Denne nye eliten er ikke like lett å identifisere, lokalisere og avgrense som Seips partikoryfeer på Youngstorget, fordi den fantes i mange forskjellige partiers kontorer, i statlige etater, i organisasjonslivet og i mediene, og den var i stadig sirkulasjon mellom dem», skriver Terje Tvedt i «Det internasjonale gjennombruddet» (2017). Tvedts analyser byr på en rekke interessante observasjoner, men den mangler en større overbygning: Finnes det en internasjonal bevegelse som muliggjorde og skapte spesielt god grobunn for de utviklingstrekkene han analyserer i det norske samfunnet?

Hypotesen min er med andre ord at Norman og Meyers radikale reformer er pur nyliberalisme i praksis. Men finnes det andre indisier som støtter denne påstanden utover setningen om å redusere politisk kontroll?

Vel, fraværet av det humane perspektiv i Meyers artikkel om ledelse kan være én indikasjon på den nyliberalistiske orientering (nyliberalister er ikke interessert i mennesker, bare i markeder), men det er et annet forhold - som støttes av Tvedts observasjoner - som er mer interessant. En gjennomgang av leserkommentarer om SSB-saken i bl.a. VG viste innledningsvis at en del trodde at Meyer var venstreorientert på grunn av holdningen til innvandring. Så oppdaget folk at hun er fra Høyre. Minner ikke dette litt om Tvedts observasjon om at den «nye eliten er ikke like lett å identifisere, lokalisere og avgrense som Seips partikoryfeer på Youngstorget, fordi den fantes i mange forskjellige partiers kontorer, i statlige etater, i organisasjonslivet og i mediene, og den var i stadig sirkulasjon mellom dem»? Poenget mitt er at en nyliberalist primært står for nyliberalisme, så kommer partifarge i andre rekke. Muligens til stor overraskelse for Fremskrittspartiet i innvandringssaken? På den måten blir gamle partiskiller mindre relevante fordi nyliberalismen virker samlende i stadig flere politiske saker.

La oss gå tilbake til Meyers artikkel om radikale endringer med en refleksjon knyttet til hennes evne til å gjennomføre endringene. Artikkelen beskriver en i mine øyne kald og skremmende ledelsesfilosofi blottet for interesse for det humane og for sosiale interaksjoner. Den kan leses som en oppskrift som punkt for punkt beskriver hvordan man kan gå frem for å få gjennomslag som endringsleder. Men nettopp fordi artikkelen byr på en oppskrift, er den lett å avsløre for dem som utsettes for taktikkeriet. Det kan sammenliknes med å spille poker med åpne kort; ikke spesielt smart hvis du forsøker å manipulere motspillerne dine. Sånn sett kan man argumentere for at Meyer var diskvalifisert allerede i utgangspunktet for å lykkes med radikale reformer etter egen endringsoppskrift i SSB.

Avslutningen på artikkelen er derfor interessant. Der skriver Meyer følgende:

«Vi tror resultatene våre kan bli overført til andre sammenhenger, men studien inneholder flere begrensninger. Data og tolkninger i denne studien er i stor grad basert på én persons erfaringer». Pussig nok skriver ikke Meyer noe sted i artikkelen at hun var kjæreste med Norman da hun samlet erfaringer og at hun var gift med ham da artikkelen ble publisert. Normal etisk skikk er å redegjøre for nære relasjoner.

Så fortsetter hun:

«Basert på studien vår er det vanskelig å vurdere om selektiv inkludering og eksklusjon er en levedyktig strategi over tid. Grupper som har blitt ekskludert vil bli mer på vakt når det gjelder ekskluderingstaktikker og vil derfor intensivere innsatsen for å bli inkludert i senere prosesser. Ekskluderingen av interesseparter i én prosess kan også føre til tap av tillit til endringslederen og skape et dårlig miljø for fremtidige endringer. Det er åpenbart at de langsiktige effektene av selektiv inkludering og ekskludering kan være et interessant forskningsområdet i fremtiden».

SSB-saken inneholder alt. Her er det mange forskjellige kamper som utspiller seg bak et slør av «smoke and mirrors». Én av disse kampene kan være forsøket på å redusere demokratisk kontroll over staten i en tid hvor politisk innblanding har blitt tabu; som om vi ikke lenger velger politikere som skal blande seg inn i styringen av nasjonen.

46 kommentarer

Åge Fred Gram.

20.11.2017 kl.08:30

Asylregnskap. bør komme uten innvending.Myndighetene må hvite hvor problemer ligger Hvist de skal løse dem.AP har folk i alle leire og saboterer Regjeringas arbeid.AP har styrt i 62 år og lika renner ut av skapene.FRP vil at ekte par skal ha 100 prosent grunnbeløp,men de får ikke flertall for forenklingene.AP er et møkka parti.

Trym Riksen

20.11.2017 kl.08:38

Til Åge Fred Gram.: Har du lest artikkelen eller klippet inn noe du har skrevet mange ganger før? Poenget med artikkelen er at nyliberalisme ikke kjenner tradisjonelle partifarger. Nyliberalismen er «fargeblind». Det var en SSB-sjef fra Høyre som sa at hun ville gå i tog for innvandring og fant det etisk problematisk å gjøre kjent statistikk hvis den tegnet et negativt bilde av enkeltgrupper. Hvis man forsøker å forstå den moderne, samtidige samfunnsutviklingen i lys av tradisjonell partipolitikk, vil man ikke forstå noe som helst.

STB

20.11.2017 kl.08:41

Svært interessant kronikk og i tillegg avslørende for Christine Meyers fremferd og herjinger i SSB. Men det er åpenbart for de fleste hvorfor hun ble ansatt.

Det er utrolig at ikke norsk venstreradikal presse oppdaget at hun er fra Høyre, og medlem av Kvinnegruppa Høyre som driver aktiv kvotering til viktige stillinger og verv i samfunnet. Det viktigste er å få en av elitens kvinne i ledelsen, hvordan utvikling eller aksjekurs eller faglig kompetanse er mindre viktig. Da det ble bråk fikk Meyer også motstand fra LO, siden hun representerer Høyre og ikke AP.

Heldigvis for SSB og Norge ble Meyer avslørt og avsatt i tide, og vi skylder de ansatte og Siv Jensen stor takk. Nå kan vi lene oss tilbake og observere hvordan hun kaver for å redde sitt ødelagte ettermæle.

Tore Andersen

20.11.2017 kl.08:55

En interessant artikkel. At vi har et parallelt maktapparat til det politiske er vel hevet over tvil. Når enkelte politikere applauderer dette kommer vi fort på ville veier. Forskning skal være fristilt fra politisk påvirkning, samtidig hjelper ikke det om den styres av andre krefter med sin egen agenda. Det spørs om ikke problemet ligger i menneskets natur. Hvis politikerne gir fra seg makt er det andre som ser sitt snitt til å ta den. I et demokrati er politisk makt transparent og begrenset. I det skjulte maktapparatet er den ikke det. Problemet er at større politisk kontroll ikke er veien å gå.

Det er jo interessant at Meyer avdekker sitt syn. Hun antar vel at artikkelen ikke blir lest av så mange. Den hadde vel ikke kommet frem om det ikke var for bråket i SSB.

Skeptisk

20.11.2017 kl.10:13

Det du beskriver Trym, er Gutteklubben Grei. Som om ikke særinteresser har ødelagt for venstresiden i mange år allerede.

Trym Riksen

20.11.2017 kl.10:30

Til Skeptisk: Nei, jeg beskriver IKKE "Gutteklubben Grei". Gutteklubben Grei beskrev NORSKE utviklingstrekk i gamle dager.

Det jeg beskriver, er en GLOBAL ideologi med utspring fra bl.a. Mont Pelerin Society (grunnlagt i 1947), hvor intellektuelle fra mange forskjelllige fag inkl. media ble samlet for å utforme morgendagens samfunn. I dag har denne utviklingen kommet så langt at man ikke lenger ser nyliberalismens innflytelse. En av nyliberalismens triumfer er at den har gjort det helt akseptert å være skeptisk til demokratiske prosesser. Nyliberalismen sier uten unntak ja til markedsløsninger, mens demokratisk styrte prosesser anklages for å være ineffektive, sløseri, flertallstyranni osv.

Hans Lund

20.11.2017 kl.10:41

Takk Trym Riksen, for denne svært gode kronikken. Den inneholder for meg stoff og tanker jeg ikke kjente så godt til fra før. Og den gjør det klart at det finnes folk rundt om i etater og maktsentra i samfunnet vårt som har som overordnet mål å trekke i trådene - uten at vi skal kjenne deres egentlige hensikter. Det er skummelt. For slike er ikke politisk farge det vesentlige, men at de skaffer seg maktposisjoner. De tilsvarer de elitemedlemmene som utgjorde kommunistenes "proletariatets diktatur", men kaller seg "nyliberalister". Vi vanlige kvinner ogg menn kaller dem elitister. Vi har dessverre ikke greid å få redaktører, journalister og toneangivende folk i akademia med oss i å sette søkelys på virksomheten som foregår i det dulgte. Men det kommer. Det må komme. - Jeg ønsker meg Terje Tvedts bok:"Det internasjonale gjennombruddet" til jul. - Lykke til videre Trym Riksen.

Trym Riksen

20.11.2017 kl.14:22

Til Hans Lund: Takk for hyggelig kommentar :)

Tvedts bok er god om våre nære historie. Jeg savner bare et litt større fokus på det globale og det tankesettet som man kan kalle nyliberalisme. Det er dette tankesettet men implisitt drilles i hvis man tar et grunnleggende kurs i økonomi og finans (det virker som om "alle" i dag har ett eller flere slike grunnkurs).

Mirowskis bøker er også gode, men de er meget tungleste.

Fredrik O. Solem

20.11.2017 kl.10:42

Det er ganske enkelt et forsøk fra globalist og innvandringstilhengerne på et langsomt statskupp ved en gradvis maktovertagelse. Dette skjer gjennom EUs byråkrati og ved å innfiltrere statlige institusjoner, embetsverk og presse med politiske aktivister som aktivt motarbeider folkeviljen og demokratiske prosesser.

Arnt Folgerø

20.11.2017 kl.10:58

Riksen: En klar og fin framstilling av et meget viktig emne. Det er flere som har vært inne på de samme tankene (blant annet meg selv, Terje Tvedt som du viser til,o.a), men har ikke sett problemstillingen så klart framstilt før. I en slik forståelse av liberalismen fungerer venstresiden (der de har makt)som politiske garantister for liberalismen. I SSB ville Meyer ha bort de økonomene som ser på utviklingstrekk som peker i retning av politisk styring. For hennes ektemann, Victor Norman, er alt annet en markedskrefter en uting. Hos ham er det så gjennomført at han blir en parodi. Du bør søke å få denne artikkelen publisert i et større forum.

Trym Riksen

20.11.2017 kl.14:28

Til Arnt Folgerø: Takk for hyggelig kommenar :)

"The missing link" i mange analyser er fraværet av innsikt i fenomenet nyliberalisme. Det er et vrient tema fordi nyliberalister som regel ikke er klar over at de er det (nyliberalisme er et tankesett som du ikke trenger å være klar over for å være en bruker av det, slik kristendom var i gamle dager), eller de avfeier at det er et begrep med innhold eller de hevder begrepet er et skjellsord fra venstresiden.

Den beste analysen av nyliberalismen kommer fra Mirowski, men hans bøker er dessverre meget tunge (de er tunge, men det er også en del av virkemiddelet hans).

Gaute

20.11.2017 kl.12:42

Meyer har uttalt at en SSB-sjef trenger alminnelig tillit, men ikke nødvendigvis politisk tillit. Det viser hvordan nyliberalister som henne vil frigjøre seg fra det demokratisk åket ved å dra tillit ned til et spørsmål om tillit mellom elitens egne medlemmer; dvs. styremedlemmer i statsforetak og embetsverk.

Nyliberalister som Meyer og Normann avslører vel sin demokratiske arroganse og enøydhet når de tramper inn i en betent politisk sak som innvandring; demonstrasjonstog for innvandring eller 100 000 ekstra innvandrere. Langsiktige konsekvenser for andre enn elitens egne medlemmer vurderes ikke.

Men er det nyliberalistiske prosjektet levedyktig i Norge? Det er åpenhet og små forhold. Taktikken med kupping av prosesser kan lett avsløres. Nyliberalistene og eliten vil vel slite med motkreftene når disse lærer seg ?å kjenne lusa på gangen??

Og når motkreftene samler seg, så finnes ingen solidaritet mellom nyliberalistenes medlemmer. Hverken embetsverket i Finansdepartementet eller styret i SSB kom Meyer til unnsetning.

Leif Hansen

20.11.2017 kl.12:51

Trym, du skriver mer enn sjeldent bra, men er du kjent med John Perkins, og hans bok "A confession of an economic hitman" ? Den gir deg noe langt mer, et blikk bak bak bakteppet, bokstavelig talt. Boken er fritt nedlastbar som pdf. Ref linker. Boken gir innsikt i et annet spill, jeg sjeldent har sett "antydet", mer i retning makten bak makten, and beyond...

Trym Riksen

20.11.2017 kl.14:33

Til Leif Hansen: Takk for hyggelig kommentar :)

Ja, jeg kjenner til den nevnte boken. En annen interessant historie er "war is a racket":

https://en.wikipedia.org/wiki/War_Is_a_Racket

Med andre ord er det ingen grunn til å være naiv og alltid tro det beste uten å stille spørsmål. "War is a racket" ble aktualisert under Norges bombing av Libya for få år siden, men pressen sover i timen fordi de har bestemt seg på forhånd om hvem som er gutmensch og schlechtmensch (en ringvirkning av godhetstyranniet som Tvedt beskriver i bl.a. den siste boken om det internasjonale gjennombruddet).

Strike

20.11.2017 kl.13:30

Hørt om New World Order?

Meget bra artikkel Riksen, en artikkel som er mer viktig enn folk flest aner!

Du peker på elefanten i rommet, og det som er virkelig interessant er at de du kaller "ny-liberalistene" kan knyttes til bevegelser som "Mot Dag" mfl.

Det begynner å bli VIRKELIG interessant om man søker opp fellesnevnere blant bevegelsens medlemmer/deltagere..

At f.eks partiet Høyre får bruke sitt navn, er rett og slett latterlig, da dette partiet ikke er annet enn et speilbilde av Arbeiderpartiet, og begge disse partiene er garantistene for at NWO blir gjennomført!

Trym Riksen

20.11.2017 kl.14:36

Til Strike: Takk for hyggelig kommentar :)

Mot Dag etc. er interessant, men nyliberalismen er langt mer overgripende enn norske nettverk. At du synes Høyre er "et speilbilde av Arbeiderpartier" kan kanskje forklares med nyliberalismens suksess de siste 30 årene i Norge; nyliberalismen har skiftet hele det politiske midtpunktet.

RC

20.11.2017 kl.13:37

Usedvanlig bra skrevet !

Rex W Trymson

20.11.2017 kl.13:40

Hei. Er det slik at alle må være enig med Stavrum/FrP (eller holde seg unna politikk og heller blogge om sminke, sex og mote osv.) for å få innpass i Nettavisen? Mer ensidig avis skal man lete lenge etter.

Trym Riksen

20.11.2017 kl.14:40

Til Rex W Trymson: Hei! Jeg sliter med å se hva som er poenget ditt. Finner du feil eller ensidighet i artikkelen, setter jeg pris på om du beskriver dette. Slik som kommentaren din står nå, får man inntrykk av at du ikke klarer å sette ord på hva du mener.

Stig

20.11.2017 kl.15:04

Rex W Trymson (!)

Det er på høy tid at folk gjøres oppmerksom på de godt skjulte maktstrukturene i samfunnet - og deres intensjoner. Det er ikke alle som mener de skal følge "spillets regler" - men hever seg høyt over denslags.

Vi liker å tro at vi befinner oss i rettferdighetens demokrati - men vi er blitt klokere i senere år.

Flott at Nettavisen tar opp tema som forties i MSM (som svikter sin kritiske journalistikk)

Magne K. Fagerhol

20.11.2017 kl.15:44

Takk for god og viktig analyse. Den avdekker, etter mitt syn, et system der noen mennesker vil ta/har makten og beholde den uansett folkets vilje eller ønsker. De kjemper for å beholde makten ved å hindre at folk får kunnskaper og motsetter seg systemet. Folk i forskjellige partier danner en ny "klasse" eller yrkesgruppe. De kjemper ikke lenger av overbevisning om noen vanlig ideologisk linje mot andre partier, men søker støtte til seg selv når de vil klatre i det ikke-demokratiske system. Politikerne blir sin egen interessegruppe. Dette har latt seg utvikle ved en holdning der sjefene/ledelsen på toppen alltid skal ha rett (politikere skal aldri innrømme feil), og medlemmer til systemet rekrutteres først og fremst ved at de er villige til være enige med sjefen/ledelsen i alle viktige saker. De blir politiske broilere (onde tunger kaller dem spyttslikkere). Deres karriere blir vellykket når de rykker opp i systemet, blir nominert og valgt til Stortinget, senere eventuelt til statsråder eller statssekretærer. Etter at par perioder får de stor, livslang pensjon som beholdes uansett senere lønnede stillinger.

Det nyliberalistiske system er i ferd med å få fatale konsekvenser for vårt land når islam, med våpen i hånd, banker på vår dør. En holdningsendring som fakta om den reelle situasjonen krever, blir hindret ved at makten gjennom mange år har indoktrinert elever i norsk skole til å tro at islam er fredens religion (tross drap av over 270 millioner "vantro") og at ved kontroll av massemedia hindres saklig islamkritikk. Både aviser og TV er økonomisk avhengig av makten som også sørger for at lydige folk blir ledere i massemedia. Indoktrineringen er så sterk at mange ikke orker å lese seg opp på fakta om islam; de vi heller bruke sin tid på hyggelige saker; tilbud om å få eller låne bøker blir avslått.

Systemets avsky for fakta og folkeviljen illustreres ved at ingen partier hittil har villet ta islamiseringen opp til generell, politisk debatt på tross av gjentatte krav fra mange hold. Til denne dag har både H og Ap som mål at Norge skal bli flerkulturelt; ja, i Høyres program står det (konklusivt) at Norge er flerkulturelt. Intet parti har definert norsk kultur, lang mindre hva flerkultur er, og hvordan islam skal behandles er også en del av den omerta som systemet er avhenging av.

Trym Riksen

20.11.2017 kl.16:43

Til Magne K. Fagerhol: Hei og takk for fin kommentar!

Forsøk på å analysere samfunnet og historien er ikke "rocket science"; det er mye vanskeligere! Poenget mitt er at fysikeren "bare" trenger å kunne eller finne på formlene, så klarer han å beregne himmellegemenes posisjoner i morgen.

Min bruk av nyliberalisme er nok litt videre enn den Philip Mirowski bruker. Årsaken er den at det er som om samfunnet består av mange bevegelige deler, og da er spørsmålet om man skal ha fokus på hovedbevegelsene eller de mindre delene. Jeg ser mest på hovedbevegelsene. Godhetstyranniet (Tvedts begrep) er ikke nyliberalisme og må holdes helt atskilt fra nyliberalismebegrepet. Men godhetstyranniet hadde neppe fått gro i fred og fått den næring fenomenet har fått hvis det ikke var for nyliberalismen. Nyliberalismen er sannsynligvis den underliggende kraften som gjør det mulig for andre bevegelser å vokse frem.

Det er en fordel å skjønne hvor nyliberalismen kommer fra. Det nyliberalistiske tankekollektivet ble tidlig sponset av sterke pengeinteresser. Hvis man tror at forskning kan styres av oppdragsgiver, så er man kanskje ikke overrasket over utfallet? Når det gjelder innvandring, er det åpenbart at den reduserer prisen på arbeidskraft, samt utfordrer eksisterende institusjoner (med institusjoner menes her sosialt utbredte vaner, slik Veblen beskrev dem). Det som er bra for foretaket, blir naturligvis god økonomisk teori i nyliberalistiske sirkler.

Heldigvis for nyliberalistene trenger de ikke alltid å gjøre all jobben selv. Kristne, internasjonalistsosialister og andre grupper har hatt sammenfallende interesser med nyliberalistene i innvandringsspørsmålet. Men jeg tror man gjør klokt i å se på nyliberalistene som "grisene" og de andre gruppene som "sauer" og andre "dyr", jf. arbeidsdelingen i Orwells "Animal Farm".

At nyliberalistene avskyr folkeviljen, er for øvrig ikke så overraskende når man ser hvor den initielle støtten til det nyliberalistiske tankekollektivet kom fra.

Jeg er også litt skeptisk til ord som "islamisering" når man åpner opp for at innvandring kan ha blitt brukt kynisk av sterke interesser for å redusere prisen på arbeid og undergrave eksisterende institusjoner. Når man åpner opp for en slik tolkning, kan innvandringen også ses på som et våpen for at sterke interesser skal vinne frem.

For øvrig er jeg veldig usikker på om det finnes en overordnet "master plan", som hele tiden har trukket i trådene for at ting skal bli akkurat slik de har blitt. Det er mer sannsynlig at vannet flyter dit det er minst motstand; med andre ord må samfunnsdesigneren basere seg på "naturlovene" (vann, tyngdekraft) samtidig som han kan ta aktivt del i å styre vannet.

Karen Sund

20.11.2017 kl.17:28

Takk for gode refleksjoner!

Hvor uanvhengig ulike etater kan bli i Norge er vanskelig å måle, med den "usynlige eliten" du beskriver i tillegg til budsjett fra eierdepartement med forventninger om å bli hørt (både politisk og embedsverk).

Her er det jo tydelig at også ansatte i SSB er med i "eliten", hvis man måler etter gehør i pressen. At godt voksne akademikere misliker å bli flyttet på eller "endret" kan ikke være noen overraskelse, men det er kanskje enda verre for dem om det kommer fra en kvinnelig siviløkonom fra Bergen, som i tillegg er nyliberalist!? Betyr det at hun skal ut, eller at hun har synliggjort en utfordring flere etater kan ha elementer av (og som de ønsker å bevare)?

At stadig flere land har sett behov for bedre etater, bedre systemer og mer åpenhet er bra. Norge har hatt råd til å være halvhjertet om det en stund, men kanskje ikke lenger? Tydeligere governance, mer ryddighet rundt relasjoner (lite land bør være overtydelig), noe mer ansvarliggjøring av departement med mye makt og åpenhet vil kunne gi kvalitetsforbedring i seg selv.

Hvem orker/tør ta kampen?

Trym Riksen

20.11.2017 kl.17:54

Til Karen Sund: Hei og takk for gode innspill!

Jeg vet ikke hvor mye Meyers bakgrunn (siviløkonom, myke fag osv.) hadde å si i denne saken. Det vi vet, er at det fra politisk hold var ønskelig med endring i etaten SSB før Meyer kom. Meyer ser da ut til å ha vært regjeringens foretrukne verktøy for endring, men FrP møtte kanskje seg selv i døren à la "be careful what you wish for"? Det var meningen at hun skulle få til endring, men det bar kanskje galt av sted for mange i FrP når hun ville skjære bort små miljøer som holder i det såkalte innvandringsregnskapet? Dette er bare ren spekulasjon fra min side, så ta det med en klype salt.

Du skriver at "stadig flere land har sett behov for bedre etater, bedre systemer og mer åpenhet er bra". Jeg kan ikke si meg helt enig i den beskrivelsen. Det virker ikke som om staten blir så mye mer åpen selv om den blir omformet i nyliberalistisk retning.

Jeg tror Tvedt er inne på noe vesentlig i sin beskrivelse av den norske eliten. Det kan virke som om den (virkelig) gamle eliten var nasjonalistisk og patriotisk i den forstand at de satte seg selv etter og til side for noe som var større enn de selv. I dag kan man få inntrykk av at "alle" har blitt sitt eget lille prosjekt som det gjelder å maksimere nåverdien av. Sånn sett tror jeg ikke en modernisering av staten starter med riktig strategi; den starter med riktig kultur. Kultur spiser strategi til frokost, ikke sant?

Thomas

20.11.2017 kl.17:30

"Én av disse kampene kan være forsøket på å redusere demokratisk kontroll over staten i en tid hvor politisk innblanding har blitt tabu; som om vi ikke lenger velger politikere som skal blande seg inn i styringen av nasjonen."

Mener du at Meyer og "nettverket" med hennes "like" ønsker å ta kontroll over alle / så mange nøkkelposisjoner som mulig for å styre landet i en viss retning?

Hvis det er tilfellet burde ikke det eksistere lovverk for dette? Det høres i så tilfelle konspiratorisk ut, eller som et "stille kupp"?

Trym Riksen

20.11.2017 kl.18:09

Til Thomas: Nei, jeg tror ikke det finnes en større konspirasjon i SSB-saken. Poenget mitt er at nyliberalismen på generell basis får inntog på stadig flere plasser, nå sist i SSB-reformen. Husk at Normans reformer fra begynnelsen av 2000-tallet også kan regnes som nyliberalisme all den tid målet var å redusere demokratisk kontroll og gi staten en ny form basert på den moderne tenkning. Det "nye" i SSB-saken er at innblikket i prosessene og tankesettet til endringslederen har kastet nytt lys over det som skjer i norsk forvaltning.

At folk som tenker likt ønsker å fremme hverandre gjennom nettverk, er for øvrig ikke nytt; det er helt naturlig. Hvis det blir mer fokus på nyliberalismen og dens historie, er risikoen mindre for at utviklingen skjer uten demokratisk debatt.

Einar N. Eng

20.11.2017 kl.20:07

Du peker noe som er svært viktig for oss vanlige borgere å kjenne til: hvem er det som mener hva og hvorfor?

Dessverre er det for de fleste av oss svært vanskelig å forstå hvor kynisk og målrettet eliten egentlig er. Som du påpeker tenker eliten kun på markedet, altså hvordan styre og beherske markedet ? og dermed sikre seg mer makt og rikdom. Vanlige borgere oppfattes kun som brikker og virkemidler i markedet. Et godt eksempel på en slik elite-person er tidligere styremedlem i Bilderberg Group og mangeårig styreforman for Goldman Sachs International; Peter Sutherland (se Wikipedia for mer info). Ingen mistenker han for å tilhøre venstresiden eller være en av godhetstyrannene til Listhaug, men likevel har han i mange år argumentert og arbeidet for økt og fri innvandring til Europa. Han hevder at motstand mot økt globalisering er ?moralsk uforsvarlig? og at multikulturelle stater er både u-unngåelig og ønskelig. At det er stor arbeidsløshet i Europa ser han ikke som noe problem i denne sammenheng. Hvorfor han mener dette? Fordi det vil tjene ?markedet? eller mer presist ?finanskapitalen? (bl.a. Goldman Sachs!). Jeg tror ikke disse menneskene er onde av natur, men de hverken forstår eller innser at deres besettelse av "markedet"; makt og penger, er ødeleggende og en trussel for resten av oss og våre samfunn på lang sikt.

Disse sammenhengene bør bli langt bedre belyst og dokumentert med konkrete eksempler (hvem, hva og hvorfor). Faren er at når rikdom og makt blir konsentrert på tilstrekkelig få hender, så viser all historisk erfaring at man får omfattende konflikter og misnøye som igjen blir håndtert enten ved omveltninger (revolusjon) eller krig (wag the dog!). Slik har det vært, og jeg er redd slik vil det fortsette!

Bekjemp de naive

21.11.2017 kl.00:49

Innvandringen er elitens ide og globale prosjekt.

De fleste elitefolkene er høyrefolk.

Roy Kvatningen

21.11.2017 kl.01:21

Helt latterlig at det kun er en og annen blogg som skriver om dette. Hun har tatt doktorgrad på teorier på det hun er beskyldt for å gjøre. Samme uka som hun skal få fyken slippes det en rapport hun har holdt tilbake, uka etter kommer mer info, en Somalier betaler 19.000 i skatt i snitt. Og så kommer hun og beskylder motparten for å gjøre det hun er beskyldt for, politisk styring. Det hele er en stor vits. Men venstre-media løfter henne opp, støtter henne i offerrollen hun har tatt på seg og kommer med stikk til Siv. Skal vedde på at rapporten som har frist i mars 2018 vil fraråde det hun satte igang, det er jo derfor hun hadde sånn hastverk med å kuppe hele SSB. Også er det høyresiden her som får konspirasjonsteoretiker stempelet, jeg ler meg skakk.

Thomas

21.11.2017 kl.07:51

"At folk som tenker likt ønsker å fremme hverandre gjennom nettverk, er for øvrig ikke nytt; det er helt naturlig."

Jeg tenker ikke på at de fremmer hverandre, men "tankesettet", og synes du ufarliggjør det. Hva blir poenget med demokrati om et fåtall med et vist tankesett styrer i en annen retning?

Ta for eksempel saken med Meyer, hun ønsket ikke politisk innblandet når det gjaldt SSB. Utfra media fikk jeg inntrykket at det var greit å omorganisere utfra hennes politiske ståsted.

Hvis så er tilfellet må det være noe galt med mandatet. Skal SSB lage rapporter som fremmer "eliten", så får de sende regninga til de.

Når det kommer til for eksempel innvandringsregnskapet, hvor det antas at skattetrykket vil øke betraktelig i årene som kommer, og hvis dette var bevisst holdt tilbake, burde det etter min mening vært straffbart.

Med tanke på timingen før valget, ville valget sett annerledes om den hadde blitt publisert "i tide"?

Istedenfor all agurknytt som presenteres i media, kunne sikkert flere journalister brukt tiden på å granske forholdene rundt omkring i forvaltningen.

21.11.2017 kl.09:16

Nå vet jeg ikke akkurat hva SSBs mandat er, men tydeligvis var det ingen selvfølge med 'den frie forskning'. Er det det generelt, forresten?

Ellers tror jeg egentlig ikke jeg synes denne historien er så veldig interessant. Den forteller om en NHH- profil - her ser vi dessverre NHH på sitt verste- som i sin verdensmesterlighet tror hun kan gjøre akkurat som hun vil, helt uten feeling, takt og tone. Sikkert suveren på egne premisser, men så var det premissene da..

Altså hvis noen lurte, hovmod står for fall.

Ellers en takk til Siv Jensen.

Trym Riksen

21.11.2017 kl.09:27

Til Anonym: Du skriver: «Ellers tror jeg egentlig ikke jeg synes denne historien er så veldig interessant».

Hvis SSB-saken ikke er så interessant, hvorfor er da så mange ivrig etter å fortelle den i sin versjon (gjelder også meg)?

FRIDA

21.11.2017 kl.10:32

En god analyse på hva som skjer i vårt samfunn,som her SSB. Ble faktisk litt klokere😊👍

Arnt Folgerø

21.11.2017 kl.18:02

Riksen: som sagt, du har skrevet en artikkel som fortjener et større forum og hos meg fikk den fram tanker jeg har artikulert tidligere, men som jeg fikk anledning til å dra fram på nytt i et par fora på nettet. Jeg legger ved en redigert versjon av innspillene min på disse andre foraene fordi jeg innbilder meg at de kan være med på å belyse det spørsmålet du har trukket fram og behandler så dyktig. Det er skrevet etter at Rolf Aaberge gikk ut og forsvarte Meyer i VG i dag:

SSB-striden står mellom de økonomiske liberalistene som ønsker en økonomisk vitenskap uten politisk påvirkning, og de som mener at økonomi skal være et redskap i styringen, forvaltningen av samfunnet. Liberalistene lever i illusjonen om en verdfri og apolitisk økonomivitenskap, hvilket er det rene tøvet, men som er den rådende trenden blant dagens samfunnsøkonomer. Økonomi som "upolitisk" predikasjonsredskap er en logisk umulighet. Men økonomene kan ut fra gitte forutsetninger og variable skape framtidsscenarier som er mulige eller umulige og som bør være et holdepunkt for dem som styrer og forvalter samfunnet. Da bygger man selvsagt på modeller der man har lagt inn sentrale trender (variable) i tiden, altså det man har og makter å legge inn av sentrale variable i de økonomiske modellene. Derimot kan man ikke si noe om det nye som oppstår hele tiden. Man kan altså ikke føre inn betingelser som man på et gitt tidspunkt ikke er eller kan kan være klar over (det nye's problem).

Meyers og Aaberges stormløp mot den politiske økonomien , er et ledd i liberalistenes avpolitifisering av økonomien og verden og innføringen av et globalt, liberalistisk, økonomisk regime. Men Meyer & co slipper ikke unna politikken som da hun skrev en avhandling om hvordan man ved hjelp av sosial inklusjon og eksklusjon kan få gjennomført beslutninger i bedrifter og administrasjoner. Meyer & co tilhører den gjengen der man også finner folk som George Soros.

Det kunne vært sagt en god del om Aaberges modellkritikk, men i prinsippet tilfører Aaberge ikke noe nytt. Det han sier, er at det er for få variable i modellen til Holmøy. Men hvor mange kan vi ha, skal vi ha, og er valget av variable politisk uinfisert? Aaberge er ingen dumming men han tar på en måte kjeften for full fordi han ikke ser sine egne begrensninger som er både av vitenskaplig og politisk karakter

Karen Sund

21.11.2017 kl.18:25

Når vi er inne i modelleringen - klart det er usikkerhet! I tillegg til de vanlige variablene som Aaberge nevner, som går på antall og andel, er det en stor variabel knyttet til hvordan integrering og sysselsetting fungerer. Her hadde det vært fint med noen scenarier som kunne vist et business case for å bli bedre på det! Mange ønsker å jobbe og bidra til samfunnet, respekteres heller enn å bli sett på som offer.

Trym Riksen

23.11.2017 kl.15:07

Til Karen Sund: Integrering og produktivitet er interessante temaer hvis man får lov til å analysere statistikken.

Det kan virke som om Meyer og andre synes det er uetisk å grave i statistikk som har med innvandrergruppers produktivitet å gjøre. Og deri ligger et paradoks; for man kan dermed få inntrykk av at krefter i SSB bruker etikk og moral som brekkstang for positivisme.

Rik på kultur og identitet

21.11.2017 kl.22:28

Husk at i samfunn der innvandringen blir for høy, vil samfunnet bli endret mye.

Det er en del mennesker i Norge som ikke vil ha for store endringer, jeg er en av dem.

Å måle alt i penger er en felle, husk at identitet og kultur er viktigere enn penger.

Sigurd

23.11.2017 kl.05:59

Leste Friedmans "Retten til å velge" helt på begynnelsen av 80 tallet. Opplevde boken som et flott forsøk på å skape en helhetlig ideologi med praktiske løsninger for hvordan politikken skulle skape løsninger hvor individet selv skulle bli satt istand til å treffe beslutninger relatert til sitt eget liv. Dette opplevde jeg som forfriskende tanker i forhold til den sosialistiske kollektive tenkningen som dominerte samfunnsdebatten på den tiden. Oppfatter at dette var og fortsatt er nyliberalistenes ambisjon. Men, så gikk sosialismen til grunne og nyliberalistene ble stående igjen alene på valen. Da begynte problemet for meg for nyliberalismen ble ikke lenger utfordret av noen og det hele utviklet seg til en ideologi som hadde som mål å fremme de private interessene til "byråkratene". Er det riktig oppfattet av meg at nyliberalisme rett og slett er den ideologien som ligger til grunn for serien "Yes Minister" som gikk som en farsott på 80 og 90 tallet ?

Trym Riksen

23.11.2017 kl.15:00

Til Sigurd: Nyliberalismen er mye større enn Friedman; du kan ikke isolere nyliberalismen til ham og du blir ingen ekspert på nyliberalismen ved å lese bare ham. Nyliberalisme er et tankekollektiv. At disse "liberalistene" trekker sammen i kollektiv for å utvikle filosofien høres høres lite intuitivt ut, ikke sant? For med "liberalisme" tanker man ofte på individualisme og enkeltpersoner, eller?

Det jeg synes er interessant, er å forsøke å bli klok på den formen for humanisme og de former for frihet de første nyliberalistene sto for. Koplingene mellom akademikerne og sterke pengekrefter er også interessant. Her er en del overraskelser. Var de første nyliberalistene demokrater eller var de noe annet?

Om "Yes Minister" er et utslag av nyliberalisme, er jeg ikke sikker på all den tid jeg ikke så denne serien så ofte - og i alle fall ikke gjennom de brillene jeg har i dag.

Tone Kroll

23.11.2017 kl.23:42

Det var med stor glede jeg leste denne kronikken. Gleden over å finne dybde og en ny spennende kanal for å utvide horisonten i en stadig mer turbulent verden.

En annen interessant artikkel er denne:

https://nyadagbladet.se/tag/68-vanstern/

skrevet av svenske Lars Bern [svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör]

"De rikaste av de rika, det jag brukar benämna den angloamerikanska oligarkin har sjösatt sin globala nya världsordning ? med entusiastiskt stöd av vänstern, sossarna och naiva liberaler. Är inte detta märkligt? Hela vänsterrörelsen har blivit de gamla monopolkapitalisternas främsta banerförare.

Den nya globala världsordningen handlar om att skapa bästa möjliga villkor och största möjliga inflytande för oligarkins megaföretag och banker. Det har man åstadkommit med att driva införandet av globala regelverk som klimatavtal och FN:s Agenda 21 och senare Agenda 2030 samt att skapa EU och driva fram handelsavtal som för över makt från demokratiska parlament till bolagens och bankernas styrelserum. De starka krafterna bakom dessa överstatliga överenskommelser är just den angloamerikanska oligarkin. Målet är att eliminera nationella regelverk och lagar som försvårar för deras megaföretag att uppnå världsomspännande marknadsdominans med möjligheter att skapa globala monopol och oligopol."

Marcus_T

24.11.2017 kl.12:40

Hjertelig takk for en øyeåpnende artikkel og for avkledning av keiser Meyer. Dette er jo klart renkespill for å sette folk flest på sidelinjen angående den makt som sitter i stemmeseddelen. Skulle Meyer og hennes medsammensvorne lykkes i sitt forsett vil demokratiet som vi kjenner det bare være et skall uten innhold. Godt at vi har vektere på muren!

Lars Sletten

27.11.2017 kl.16:10

Her er globalistenes plan i et nøtteskal.

https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs

Trym Riksen

27.11.2017 kl.16:46

Til Lars Sletten: Fint om du følger opp lenken din med noe egenskrevet innhold slik at den ikke bare fremstår som reklame for en bok.

Thomas

10.12.2017 kl.11:34

Hei Trym

Hvor tror du samfunnet er på vei nå? Både Norge og Europa. Jeg blir ikke ovverasket om EU samarbeidet slik det er i dag går i oppløsning de neste 10 årene.

Fortsatt demokratiske nasjonalstater, med frihandelsavtaler, stopp i ikke-vestlig innvandring og repatriering?

Pål

11.12.2017 kl.14:03

Etter å ha lest en informativ artikkel kommer man til kommentarfeltet..... "venstrevridd norsk presse som ikke oppdager at Meyer er medlem av høyre", AP ditt og datt

Kanskje noen er så mot innvandring (dvs innvandrerne...) at de handler på autopilot?

For meg virker det dog hevet over enhver tvil at Siv Jensen har forsøkt å påvirke SSB langt utover det mandat hun har og at "nødbremsen" Siv Jensen trakk ble trukket før argumentasjonen for å trekke den var helt på plass. Derfor mye ekstra bråk.

KA

28.12.2017 kl.17:27

Flott! Mye å sette seg inn i!

For meg ser dette - Meyers prosjekt - ut som en måte å erstatte politiske prosesser og folkestyre på med elitens fagpersoner og deres "politikk" - på en måte som gjør at det ser ut som om det ikke er politkk :D

og at det fortsatt er "folkestyret" som styrer.

Altså erstatte en demokratisk prosess med en udemokratisk - innenfor og under dekke av demokratiet!?

:)

Skriv en ny kommentar