hits

Da jeg møtte SSB

kommentarer 6 kommentarer

For halvannet år siden fikk jeg låne SSBs modeller for å analysere strømmen av flyktninger og immigranter. Det ga meg andre innsikter enn jeg var forberedt på.

Bruken av SSBs verktøy kom i stand som et samarbeid mellom BIs Centre for Monetary Economics og Statistisk sentralbyrå. Noe av hensikten med de årlige CME-SSB-arrangementene er å la praktikere bruke byråets verktøy i aktuelle spørsmål. Jeg tenkte at strømmen av flyktninger og immigranter ville være et aktuelt og interessant tema å se nærmere på i 2016. Lysarkene fra presentasjonen min finner du her. Resultatene og oppsummeringen kan du studere på side 18 til 28.

Jeg innså tidlig at analysene dessverre var av begrenset praktisk verdi. «Trivielle konklusjoner som ikke besvarer langsiktige spørsmål», skrev jeg på side 28 under «Analysens konklusjoner og begrensninger». For akkurat dette modellverktøyet fra SSB behandlet flyktningstrømmen på kort sikt som om det var en finanspolitisk innsprøytning med eksempelvis økt etterspørsel og økte boligpriser som resultat. Det interessante spørsmålet - om flyktningstrømmens vitamininnsprøytning til økonomien var av typen å grave et hull for så å tette det med én gang - forble ubesvart.

Min opplevelse av SSB-modellen ble dermed annerledes enn jeg hadde sett for meg. Jeg var nok naiv og hadde gale forventninger. I stedet for innsikt i flyktningstrømmens relevans for Norge fikk jeg større innsikt i noen av de modellene som politikere og andre setter sin lit til når de reiser interessante spørsmål.

Strukturen på presentasjonen antok derfor en litt annen, men i mine øyne mer interessant form fordi modellkjøringen fikk meg til å reflektere over innhold og metode på veien mot innsikt i økonomiske spørsmål. Åpningslysarket mitt på side 3 har i ettertid vist seg å være et godt valg av introduksjon. Jeg viste til Timur Kurans bok om spesielt kontroversielle temaer. Boktittelen «Private Truths, Publics Lies» er god fordi den stiller spørsmålet om sosiale konsekvenser av preferanseforfalskning. Implisitt sa jeg at immigrasjon og innvandring er et tema hvor folk ikke våger å si hva de mener på grunn av behov for å fremstå korrekt utad; det vil si politisk korrekthet. Frank Aarebrot (1947-2017) demonstrerte kneblende politisk korrekthet da han kritiserte kongen for å snakke folkelig i flyktningspørsmålet, jf. side 11 i presentasjonen. Bakgrunnen for flyktningstrømmen er uten tvil reell, for levekårene i store deler av verden er elendige. Men kongen bemerket kort det åpenbare; at vi ikke kan ta i mot befolkningsoverskuddet fra Afrika, jf. figuren på side 12 om befolkningsutviklingen i Afrika og Europa frem mot 2100.

I det offentlige ordskiftet er Victor D. Norman blant dem som har markert seg sterkt med utspillet om «100.000!», jf. side 16. Fordi Norman var læreren min i internasjonal handel på NHH i 1995 vet jeg godt hva Normans teori om økonomiske konsekvenser av flyktninger og innvandrere går ut på; han bruker Ricardos 200 år gamle handelsteori om bytte av ull og vin mellom Storbritannia og Portugal for å tallfeste overskuddet av åpne grenser. Jeg skrev om disse teoriene i september, i artikkelen «Innvandring og økonomer». En kjapp gjennomgang av økonomenes foretrukne «innvandringsteori» ble gitt på side 30 i presentasjonen. På neste side tok jeg imidlertid for meg en alternativ teori som økonomer ikke er så opptatt av. Her introduseres produktivitet i produksjonen av vaser. Hvis man liker dette produktivitetseksemplet, som er forsøkt forklart mer utfyllende i artikkelen «Innvandring og økonomer», ser man at strømmen av lavproduktive folk inn i landet blir til et samfunnsunderskudd og ikke -overskudd som modelløkonomer à la Norman tror.

Avslutningsvis minnet jeg om at økonomiske problemstillinger er vanskelig å skille fra ens politiske og ideologiske syn.

«[I have always been convinced that it was possible...] to predict an economist's positive view from my knowledge of his political orientation, and I have never been able to persuade myself that the political orientation was the consequence of the positive views», sa Rose Friedman (1910-2009), kona til Milton. Rose var selv en dyktig økonom og hadde naturligvis lang erfaring med økonomer og diskusjoner mellom dem.

Konklusjonen endte derfor opp med å poengtere «riktig verktøy til riktig jobb», jf. side 38. Det var utvilsomt ikke riktig valg av verktøy å bruke en kortsiktig modell for å si noe relevant om immigrasjon og innvandring; vi hadde enten stilt feil spørsmål til riktig modell eller stilt riktig spørsmål til feil modell. De interessante spørsmålene og svarene om konsekvensene av en stor immigrasjonsbølge kommer først på bordet når man tillater seg å se lengre frem enn fire år. Jeg kunne sikkert ha presset mer på i 2016 for å gå utenfor boksen og få tilgang til andre, mer langsiktige modeller i SSB, men jeg lot begrensningene i den nevnte modellkjøringen bli tema for dagen. Poenget mitt er at politikere og andre beslutningstakere, som ikke har innsikt i modellene, fort kan lures til å tro på modellresultatene hvis de ikke har innsikt i modellens innhold og metode. Eksempelvis vil kortsiktige, opportune politikere kunne bli oppmuntret til å ta i mot mange flyktninger og immigranter fordi det virker som en vitamininnsprøytning i økonomien, jf. modellens konklusjon mht. høyere etterspørsel og boligpriser - det vil si slikt som får politikere gjenvalgt. Gjennomgangen illustrerte med andre ord at offentlige tjenestemenn kan tenkes å få gjennomslag for sine politiske og ideologiske syn ved å styre politikernes bruk av modeller, det vil si innhold og metode. Derfor sitter et lands statistiske sentralbyrå i en nøkkelposisjon for dem som søker å gripe definisjonsmakten. Min implisitte oppfordring på side 3 var å heller dyrke frem en kultur hvor man ikke er redd for å reise kontroversielle spørsmål slik at gapet mellom «Private Truths, Publics Lies» lukkes og «The Social Consequences of Preference Falsification» minimeres. For å lykkes med dette, kreves både integritet, kompetanse og et ønske om å ville det norske folket vel; statistikk er lite verdt uten tillit.

Til sist noen refleksjoner for å tegne en linje mellom lærdommene fra SSB-møtet og temaer jeg har tatt opp på denne bloggen mange ganger før. Jeg har skrevet om økonomenes vellykkede kupp av definisjonsmakten i det moderne samfunnet i over ti år på denne bloggen. Først brukte økonomene konsepter fra matematikken og 1800-tallets fysikkfag for å undergrave et konkurrerende, empirisk-institusjonelt orientert forskningsprogram på 1940-tallet i USA («measurement without theory controversy»). Så etablerte de smarteste økonomene tankekollektivet Mont Pelerin Society i 1947. I 1951 omtalte Milton Friedman denne bevegelsen i artikkelen «Neo-Liberalism and its Prospects», i norske Farmand. Mont Pelerin Society ble etter hvert en inkubator for fremtidige vinnere av det som i dag kalles nobelprisen i økonomi. Denne prisen ble etablert i 1968, utenfor Nobels testamente, for å gi økonomifaget vitenskapens tyngde, slik at sentralbanken dermed kunne oppnå selvstendighet utenfor politisk kontroll. For er det noe moderne økonomer misliker, er det politisk kontroll; ikke i jakten på sannheten, men for å få gjennomslag for sine politiske og ideologiske orienteringer, jf. Roses ærlige bemerkning. Merk at den nyliberalistiske orienteringen går på tvers av gamle partifarger slik at politikere som tilsynelatende er fiender, stadig oftere finner sammen i en del stridstemaer - til manges overraskelse fordi de ikke ser at nyliberalisme er mer overgripende enn politisk farge. Moderne økonomer vil ikke la fakta tale for seg, men bruker teoriene for å stille spørsmål ved fakta; «Taler tallene?», spørres det samtidig som man hevder at svaret finnes i enda bedre teorier. Og merk deg at moderne økonomer ikke nødvendigvis ønsker en mindre stat, men de ønsker en stat utenfor demokratisk kontroll, jf. Riksbankens motiv bak opprettelsen av økonomiprisen for 50 år siden.

Mitt korte møte med SSB i 2016 var udelt positivt. Jeg fikk et lite innblikk i SSBs stab av dedikerte og kompetente forskere, men ble minnet om at dyktige forskere ikke hjelper hvis man bruker galt verktøy i jakten på relevante svar i vanskelige spørsmål. Møtet ga også opphavet til refleksjoner som er vel så relevante i 2017 som i 2016.

6 kommentarer

Mhm

13.11.2017 kl.03:02

Norman og Meyer har jo en del felles, vil jeg tro. :)

megigjen

13.11.2017 kl.12:11

Alle forstår at oppdragsgivere kan bestille de resultatene man ønsker. Beslutningstakere velger ut resultater som passer inn i sitt egen politiske syn, finner man ikke ønsket forskning, bestiller man bare. Hele forskningsmiljøet er diskreditert av useriøse miljøer, slik som FAFO o.l hvor resultatene er gitt på forhånd. Dessverre går dette ut over seriøs forskning og viktige resultater blir oversett

Trym Riksen

13.11.2017 kl.12:49

Til megigjen: Jo mer teoretisk modellbasert forskningen blir, desto vanskeligere blir det for politikere og beslutningstakere å være kritisk til innhold og metode. Merk imidlertid at den nylig avgåtte SSB-sjefen nylig ga uttrykk for at det kunne være uetisk å gå ut med nøytralt innhold hvis innholdet viste at det er forskjell på folk i Norge. Da har man gått langt i å gjøre et statistikkbyrå tannløst.

Etter min oppfatning er det fullt mulig å drive et SSB som leverer informasjon til beslutningstakere hvor man i størst mulig grad lar tallene tale.

AldriMerAP

13.11.2017 kl.14:13

Mange har svekket tillit til SSB etter Meyer-saken, men fakta er jo at SSB ikke har hatt mer troverdighet enn en 37-kroners seddel når det kommer til tall knyttet til innvandring. Absolutt alle fremskrivninger SSB har kommet med har vist seg å være langt fra sannheten.

I Stortingsmelding 74 fra 1979, står det tydelig at det norske folk skulle føres bak lyset og SSB har således fungert som et verktøy og fulgt "hvordan koke en frosk" oppskriften. I den samme meldingen står det også at norske MSM skulle instrueres til å ikke skrive noe negativt om dekonstruksjonen av velferdsstaten Norge( ikke-vestlig innvandring). De fikk rett og slett munnkurv.

Norges skjebne er nå forseglet og nasjonen kan ikke reddes uansett.

Alexio

13.11.2017 kl.17:20

I min verden sannhet er en størrelse som ikke absolutt. Det vet alle at Norge tok flyktninger og Asylanter uten å regne på deres hodet hvor lønnsomt disse kommer til å bli. Via FN at Norge signert og ratifisert den praksis. Og har bidratt humant på det. Jeg la dette ligge. Hvis denne saken handler om økonomi-modeller. Da må politikere setter i gang til tiltakene for å balansere vektskålen. Alle vet at FRP har tatt patent på innvandring og Asylantene vel og stell politisk. Og Siv Jensen innblanding er merkelig til grensen til inhabilitet ikke som Finansminister men som partileder. Io atskillige entiteter som kolliderer med hverandre her. SSB dilemma er jo sin monopol på statistikk som er referanse-punkt for alle modeller i Norge. Det betyr i praksis at feilene ble går og leve uimotsagt. Med andre ord folk ble ført bak lyset. Sannsynlighetsregning er også spådom i det vikelig liv, og kan bomme med glans.

Are

14.11.2017 kl.10:23

Har inntrykk av at det til og med i Sverige begynner å dukke opp tall på at innvandringen koster, og hvor mye det betyr av nedprioritering av annen velferd. Og det er mye.

Tror SSB skal være varsom med å bli for politisk, da kan deres eksistensgrunnlag forsvinne fortere enn de tror.

Skriv en ny kommentar